De peuteropvang Ukkepukkeplak is elders in het dorp gehuisvest, maar er is regelmatig overleg  en daar waar kan afstemming in het aanbod. De Twamêster heeft het afgelopen schooljaar de samenwerking met Ukkepukkeplak versterkt  door het samen uitvoeren van thema's, de peuters uit te nodigen op de Twamêster en het in lijn leggen van de taalontwikkeling gericht op het Frysk.

Ukkepukkeplak is een gecertificeerde tweetalige peuteropvang. De samenwerking tussen De Twamêster zal in het kader van IKC-vorming de komende jaren verder toenemen. Drie à vier keer per jaar vindt er een warme overdracht plaats tussen de onderbouwcoördinator en de leidster van de peuteropvang.

Ukkepukkeplak is geopend van maandag t/m donderdag en gemiddeld 2 ochtenden per week komen de kinderen vanaf 2 à 2,5 jaar de peuteropvang bezoeken.

Ukkepukkeplak is VVE gecertificeerd. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. VVE vindt plaats in een peuteropvang of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters vanaf 2,5 jaar. VVE richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door beginnende geletterdheid en woordenschat.
Beginnende rekenvaardigheid:  zoals het leren tellen, de oriëntatie in de ruimte en tijd.
Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.
Sociaal emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken. De kinderen leren met leeftijdsgenootjes spelen, naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten. Ze leren elkaar te helpen en er ontstaan vriendschappen. Ze leren de kinderen kennen met wie ze tijdens de basisschoolperiode in de klas ook zullen omgaan. Het is een fijne en leerzame voorbereiding op groep 1 van de basisschool.

De peuteropvang in Wergea is onderdeel van Kidsfirst COP groep. Voor meer informatie over de organisatie, het aanvragen van een rondleiding of inschrijven verwijzen wij u naar de website van kidsfirst.nl of 088-0350400


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.