Veilig omgaan met elkaar!
Het team van de Twamêster vindt het van groot belang dat kinderen zich thuis voelen op school. Wij streven naar een prettige ontspannen, open sfeer en een kindvriendelijke onderwijsomgeving waar kinderen ervaren dat er voor iedereen belangstelling en aandacht is en waarbij een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij kinderen een grondslag vormt. Een dergelijke sfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt een basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsresultaten en een positieve ontwikkeling bij kinderen. 
Kinderen willen graag duidelijkheid: wat zijn de regels en de afspraken, wat wordt er van mij verwacht.  Ook hebben ze belang bij het aangeven van grenzen, dit geeft rust en veiligheid. Daarom is er een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld door De Twamêster, als afgeleide van het protocol 'Omgaan met elkaar' van onze Stichting Proloog.

Beleidsplan Sociale veiligheid 3.0


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.