Uw kind aanmelden

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op De Twamêster start, is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie van De Twamêster, de mogelijkheden die wij bieden en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. 

Nadat u uw kind(eren) heeft aangemeld bij de Twamêster, hebben wij 6 weken de tijd om te bepalen of wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Waar nodig, kan deze termijn verlengd worden met 4 weken. 

Als er geen bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind(eren) zijn, dan krijgt u ruim binnen  6 weken een bericht dat uw kind is ingeschreven.

Bent u geïnteresseerd in De Twamêster, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op. Dit kan telefonisch
058-2552557 of via de mail directie.twamester@proloog.nl.

U bent van harte welkom!

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie