Missie en visie

Visie van Stichting Proloog

Stichting Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Word wie je bent' krijgen de kinderen van Proloog onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.

Visie van obs de Twamêster

De Twamêster is een openbare dorpsschool met een identiteitscommissie: een samenlevingsschool waar opvoeding en onderwijs samen gaan. Vanuit de principes van de Vreedzame school stellen wij verbondenheid, verantwoordelijkheid  en vertrouwen in elkaar centraal en hebben een veilig en gezond leer- en leefklimaat hoog in het vaandel. Duidelijke en positieve omgang draagt bij aan een veilige en vertrouwde omgeving. In goede samenwerking met de ouders en omgeving zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Visie op onderwijs

Onderwijs betekent voor De Twamêster richting geven. Wij dragen waardevolle kennis, vaardigheden en houdingen voor Hoofd, Hart en Handen over en leven deze voor.  De balans wordt bepaald door wat er wenselijk is voor iedere individuele leerling (passend onderwijs).

Visie op het kind

Alle kinderen zijn uniek, gelijkwaardig, maar niet gelijk en ontwikkelen zich verschillend.

Visie op samenwerken met ouders

Om een harmonieuze ontwikkeling bij leerlingen te realiseren is afstemmen op de leefomgeving belangrijk. De Twamêster hecht daarom grote waarde aan en optimale samenwerking met de ouders en de organisaties in de omgeving.

Onze belangrijkste doeldomeinen zijn:

  • Kwalificatie (kennis, vaardigheden en houding)
    Wij dragen belangrijke 21e eeuwse kennis en vaardigheden over waarmee onze leerlingen zich kunnen kwalificeren in een sterk veranderende maatschappij. Kwalificatie richt zich o.a. op: taal (Nederlands, Fries en Engels), lezen, rekenen, zaakvakken,  natuur & techniek, verkeer, ICT- vaardigheden, creativiteit,  kunst en cultuur. De houdingen richten zich op een open attitude, intrinsieke motivatie, op willen ontwikkelen,  onderzoeken en nieuwsgierig naar morgen te zijn. 
  • Socialisatie (wij/samen)
    Wij bereiden onze leerlingen voor op een leven als lid van een groep, een gemeenschap ( Mienskip), en op een democratische en pluriforme samenleving en leren de kinderen aanpassen aan de wisselende omstandigheden.  Socialisatie  wordt geoefend aan de hand van samen spelen, werken en leren,  in de lessen Kunst en Cultuur (Kunstkade),  Vreedzame school, Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (LEVO)  en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO).
  • Personificatie (ik)
    Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen bij de identiteits- en persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan een unieke, zelfbewuste, zelfstandige maatschappelijk verantwoorde persoonlijkheid.  Personificatie krijgt een plaats  in lessen waarbij kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen ( breed aanbod voor hoofd, hart en handen).

Onze missie

Wij willen een democratische gemeenschap zijn van kinderen, ouders en team waar samen wordt geleefd, geleerd en gelachen en waar we samen verantwoordelijk zijn voor de koers van onze kinderen want: 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'. 

 

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie