Meer- en hoogbegaafdheid

Voor het signaleren en professioneel begeleiden van meer- en hoogbegaafdheide leerlingen heeft De Twamêster  een het meer- en hoogbegaafdheidsprotocol ontwikkeld. Voor de signalering van deze leerlingen maken we gebruik van het Sidi-protocol. In het protocol  Hoogbegaafdheid van De Twamêster wordt precies beschreven hoe dit is georganiseerd. In het kort houdt het in dat leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen  door de reguliere en extra leerstof uit de methoden een aanbod krijgen  dat bestaat uit een combinatie van Levelwerk, Topics en Vooruitwerklab. Levelwerk doet een beroep op de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Topics richt zich op verdiepend leren en het Vooruitwerklab  is vooral gericht op creatief denken en de executieve vaardigheden. De criteria die we voor de leerlingen  hanteren  om mee te kunnen doen met deze voorzieningen gaan uit van de onderwijsbehoeften  van de leerlingen.  Zo kunnen leerlingen wel meedoen met het Vooruitwerklab, aar geen tijd hebben voor of behoefte hebben aan Levelwerk of Topics. De kinderen daarentegen die meedoen met Levelwerk doen meestal ook mee met het Vooruitwerklab en Topics.

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, kunnen in een HB-plusgroep geplaatst waarin ook leerlingen van andere Proloogscholen zitten. 

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie