Doel leerlingenraad

De leerlingenraad is een onderdeel de Vreedzame school. Het doel van een leerlingenraad is om leerlingen actief te betrekken bij de organisatie en de uitvoering van ons onderwijs en te weten wat er leeft onder de leerlingen om hier actief op in te kunnen spelen. Zij praten en denken mee over zaken als omgaan met pestgedrag, orde en netheid in de school, feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, nieuwe lesmethoden, schoolreisjes en schoolpleininrichting. Ook eigen initiatieven worden besproken en aan de directie voorgelegd. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen en proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene wat onze leerlingen willen. Zo leren zij omgaan met het democratisch proces.

Wat is een leerlingenraadsvergadering?

Een leerlingenraadsvergadering is een bijeenkomst van 6 actief betrokken leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. Bij deze vergadering is de directeur altijd aanwezig. De vergadering duurt ongeveer 45 minuten.  Deze wordt geleid door 2 voorzitters en de agenda en de notulen worden verzorgd door 2 secretarissen. Er wordt op een respectvolle wijze met elkaar overlegd, gediscussieerd en actief naar elkaar geluisterd om vervolgens aan de hand van meningen en feiten besluiten en acties te komen.

Kwaliteiten van leerlingen in een leerlingenraad

Zij staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening. Kunnen op een respectvolle wijze overleggen en discussiëren. Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf. Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt.  Zij voelen zich verantwoordelijk voor een veilige en fijne sfeer op onze school. Zijn creatief en hebben goede ideeën.

Inrichting en taken van de leerlingenraad

Uit de groepen 6,7 en 8 vertegenwoordigen 2 leden de leerlingenraad, met zo mogelijk een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes. De leerlingenraad zorgt voor het verzamelen van agendapunten vanuit alle groepen. De 2 voorzitters bereiden de vergadering gezamenlijk voor. De 2 secretarissen zorgen voor de agenda en het verslag. De directeur is bij iedere vergadering aanwezig en draagt ook agendapunten aan. De leerlingenraad zorgt voor terugkoppeling naar de groepen. Het verslag wordt kort gepubliceerd op de nieuwsbrief naar de ouders en op de website. 

Frequentie vergadering: 1x per drie weken, op middag van 13.30 -14.15 uur. De directeur heeft een begeleidende, stimulerende en adviserende rol. Indien nodig kan de leerlingenraad overleggen met OV en MR. De leerlingenraad is aanwezig bij de klassenvergaderingen en nemen de actiepunten mee naar de vergadering. 

Democratische verkiezingen

De zittingsduur is 3 jaar. Wanneer de leden van groep 8 van school gaan worden er weer twee nieuwe leden uit groep 6 gekozen. De nieuwe leden moeten zich presenteren aan de leerlingenraad en hun klasgenoten en worden democratisch gekozen.
Stemming: als er gestemd moet worden moeten er altijd 4 van de 6 voorstemmen. 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie