Verlof aanvragen

Extra verlof regeling

U kunt een verzoek voor extra verlof bij de schooldirecteur indienen door het formulier  'Verlof aanvragen'  in te vullen. U kunt dit doen wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoen:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij verhuizing;
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
 • bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes;
 • bij 12 ½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
 • indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (overlegging van werknemersverklaring is verplicht). De schooldirecteur en de leerplichtambtenaar dienen bij de werkgevers aan te dringen op een roulatiesysteem voor de vakantie van de werknemers, zodat niet steeds dezelfde personen buiten de schoolvakanties vakantie moeten nemen;
 • vakantie buiten de schoolvakanties bij (kleine) zelfstandigen. Mogelijk kan het zo geregeld worden, dat het ene jaar verlof wordt verleend en het andere jaar niet, al dan niet in combinatie met een roulatiesysteem voor de collega's;
 • bij het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig (jaarlijks) gebeurt;
 • bij dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in hetzelfde dorp vrijaf hebben;
 • in het geval (kleine) zelfstandigen hun bedrijf in het weekend geopend hebben, kan incidenteel en dag (bijvoorbeeld maandag) vrijaf worden gegeven; bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. Met uitzondering van andere vakanties dan die onder 8 genoemd. Dus niet voor carnaval, wintersport e.d.

Vakantieverlof kan door de schooldirecteur slechts eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien dagen worden verleend (LW, art 13a lid 2). Wanneer een verlof voor meer dan tien dagen per schooljaar wordt gevraagd, beslist de leerplichtambtenaar van de Gemeente Leeuwarden, na overleg met de schooldirecteur (LW, art 14, lid 3). Er wordt geen verlof verleend in de eerste twee weken van een schooljaar. (LW, art 13a, lid 1).

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schoolleider van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 10 schooldagen per jaar of minder)”.

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie