Onze samenlevingsschool

De Twamêster is vanaf 1996 een openbare school met identiteitscommissie: een samenlevingsschool ontstaan door de fusie van de Openbare en de Katholieke basisschool.

Onze missie

Wij zijn een democratische gemeenschap van kinderen, ouders en team waar samen wordt geleefd, geleerd en gelachen en waar wij samen verantwoordelijk zijn voor de koers van onze kinderen want:  'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.

Onze visie op goed onderwijs

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.

Onderwijs betekent voor De Twamêster 'richting geven'. Wij dragen waardevolle kennis , vaardigheden en houdingen op een gestructureerde en systematische wijze over en leven deze voor.  De balans wordt bepaald door wat er wenselijk is voor iedere individuele leerling (passend onderwijs).

Gelet op de didactiek vinden wij onderstaande van groot belang:

 • interactief lesgeven, de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven (differentiëren)
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motivatie)
 • een kwalitatieve (directe) instructie geven
 • effectieve feedback geven
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Goed onderwijs willen wij bereiken door:

 • Een goed pedagogisch klimaat te realiseren ondersteund door het effectief inzetten van het programma van De Vreedzame school en groepsgeluk.
 • Een goed didactisch niveau door effectieve instructie en feedback en coachingsgesprekken. 
 • Het inzetten van moderne effectieve leermiddelen waarin ICT een weloverwogen plaats krijgt.
 • Een passend leerstofaanbod (passend onderwijs) inclusief een effectieve leerlijn voor meer-  en hoogbegaafde leerlingen (plusklas).
 • Een breed aanbod voor kennis en vaardigheden aan de hand van hoofd, hart en handen, met daarin voldoende ruimte voor creativiteit, techniek en natuur, sport, muziek en cultuur.
 • Een zelfstandige en samenwerkende leerhouding van leerlingen.
 • Een professioneel samenwerkend team in een lerende organisatie.

Onze belangrijkste doeldomeinen zijn:

 • Kwalificatie (kennis, vaardigheden en houding)
  Wij dragen belangrijke 21e eeuwse kennis en vaardigheden over waarmee onze leerlingen zich kunnen kwalificeren in een sterk veranderende maatschappij. Kennis en vaardigheden die zich richten op: taal (talen), lezen, rekenen, ICT, techniek en zaakvakken.
 • Socialisatie (wij = samen)
  Wij bereiden onze leerlingen voor op een leven als lid van een groep, een gemeenschap (Mienskip) en op een democratische en pluriforme samenleving en leren onze leerlingen aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Deze vaardigheden en houdingen worden geoefend aan de hand van samen spelen, werken en leren, de lessen van de Vreedzame school, Groepsgeluk, lessen Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (LEVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO).
 • Personificatie (ik/ talent)
  Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen bij de identiteits- en persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan een unieke, zelfbewuste, zelfstandige maatschappelijk verantwoorde persoonlijkheid. Deze vaardigheden worden geoefend  tijdens alle lessen waarbij kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen: een breed aanbod voor hoofd, hart en handen. 

Onze visie op het kind

Alle kinderen zijn uniek, gelijkwaardig, maar niet gelijk en ontwikkelen zich verschillend.

Onze visie op samenwerking met ouders

Om een  harmonieuze ontwikkeling bij leerlingen te realiseren is afstemmen op de leefomgeving belangrijk. De Twamêster hecht daarom grote waarde aan een optimale samenwerking met ouders en de organisaties in de omgeving.

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie