Dyslexie
De Twamêster heeft veel expertise op het gebied van Dyslexie en leesproblemen. Voor het signaleren en het adequaat begeleiden van leerlingen met dyslexie heeft De Twamêster het dyslexieprotocol& leesproblemen ontwikkeld en  zijn er specifieke methoden en materialen  aanwezig.  Het doel van het protocol is om de lees- en spellingontwikkeling nauwkeurig te volgen en dyslexie in een vroeg stadium op te sporen.  Door adequate begeleiding  wordt geprobeerd  de achterstand zo klein mogelijk te houden. Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of er dyslexie in de familie voorkomt zodat we alert kunnen zijn op signalen en vroegtijdig kunnen beginnen met de begeleiding.  Het protocol vormt een onderdeel  van de begeleiding bij leesproblemen.  Als de lees- en spellingproblemen een ernstige vorm aannemen kan de leerling worden aangemeld  voor een onderzoek  en aansluitend voor een begeleidingstraject  bij een externe instantie. Er worden  echter strenge criteria gehanteerd bij deze instanties, voordat tot een (door de gemeente vergoed) onderzoek wordt gedaan. Wanneer een leerling begeleiding krijgt worden de methodieken op elkaar afgestemd en is er regelmatig overleg tussen school en externe instantie.  Ook kinderen met kenmerken van dyslexie krijgen extra begeleiding in de mate die zij nodig hebben, binnen de mogelijkheden van de school. 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.