Dyslexie

De Twamêster heeft veel expertise op het gebied van Dyslexie en leesproblemen. Voor het signaleren en het adequaat begeleiden van leerlingen met dyslexie heeft De Twamêster het dyslexieprotocol& leesproblemen ontwikkeld en  zijn er specifieke methoden en materialen  aanwezig.  Het doel van het protocol is om de lees- en spellingontwikkeling nauwkeurig te volgen en dyslexie in een vroeg stadium op te sporen.  Door adequate begeleiding  wordt geprobeerd  de achterstand zo klein mogelijk te houden. Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of er dyslexie in de familie voorkomt zodat we alert kunnen zijn op signalen en vroegtijdig kunnen beginnen met de begeleiding.  Het protocol vormt een onderdeel  van de begeleiding bij leesproblemen.  Als de lees- en spellingproblemen een ernstige vorm aannemen kan de leerling worden aangemeld  voor een onderzoek  en aansluitend voor een begeleidingstraject  bij een externe instantie. Er worden  echter strenge criteria gehanteerd bij deze instanties, voordat tot een (door de gemeente vergoed) onderzoek wordt gedaan. Wanneer een leerling begeleiding krijgt worden de methodieken op elkaar afgestemd en is er regelmatig overleg tussen school en externe instantie.  Ook kinderen met kenmerken van dyslexie krijgen extra begeleiding in de mate die zij nodig hebben, binnen de mogelijkheden van de school. 

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie