De identiteitscommissie

De identiteitscommissie is tijdens de fusie in het leven geroepen met als doel te zorgen dat de levensbeschouwelijke dimensie in het algemeen beleid, de identiteitsvorming en het  personeelsbeleid van De Twamêster blijft bestaan. Verder blijft de commissie aandacht vragen  voor de invulling van het levensbeschouwelijk onderwijs in alle groepen. In overleg met de directie wordt besproken welke invulling het meest passend is voor De Twamêster. Daar waar mogelijk en wenselijk worden de leerkrachten ondersteund bij de voorbereidingen en uitvoering van lessen of projecten. 

Namen IC leden: 

  • Annet Snelder (ouder)
  • Theo Smedes (ouder)
  • Eelke Hoekstra (team)
  • Alice Buizer docent GVO

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie