Openbare school met identiteitscommissie

Wergea

Wergea is een dorp met een gemêleerde bevolking, een hechte gemeenschap. Wergea heeft een mix van midden- en kleinbedrijf, agrariërs , forensen en opvallend veel mensen die een relatie hebben met muziek en/of theater.  De inwoners tonen veel gezamenlijke initiatieven.

Profiel, populatie en omgeving

De Twamêster is een open school met een diverse populatie. De school staat in een nieuwbouwwijk vlak bij de oude dorpskern. Rond en in Wergea is veel water te vinden. Rond de school is een plein met een speelveld. 

Identiteit

De Twamêster is een openbare  basisonderwijs met identiteitscommissie, ontstaan na een fusie van de openbare J. H. Nieuwoldschool en de katholieke St. Martinusschool in 1996.  
Sinds die tijd zijn kinderen uit Wergea en omgeving van harte welkom onder het motto 'Niet apart maar samen'.

Openbaar Onderwijs

De openbare Twamêster gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, in die zin dat iedere leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en hiermee een bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen, ongeacht levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Om samen te kunnen leven en elkaar te kunnen accepteren en respecteren is kennis van de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden nodig. Daarom schenken wij aandacht aan alle (levensbeschouwelijke) verschillen in de samenleving. Alle kinderen op de Twamêster volgen samen hetzelfde levensbeschouwelijke onderwijs volgens de methode 'Kleur op school' dat begeleid wordt door de eigen groepsleerkracht.

GVO (godsdienstig vormingsonderwijs): vijf wereldreligies

Naast de LEVO-lessen worden in de groepen 4 t/m 8 iedere week GVO-lessen aangeboden, verzorgd door ds. Alice Buizer (via Centrum voor levensbeschouwing). Zij draagt verdiepende kennis over van de vijf wereldreligies aan de hand van verhalen, materialen, gastsprekers en excursies.

De identiteitscommissie (zie ouders / identiteitscommissie)

Voor vragen kunt u terecht bij  ic@detwamester.nl
 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie