Een van de doelen van de Vreedzame school is het constructief oplossen van conflicten. Leerlingen leren dit zelf te doen, zonder hulp van volwassenen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een mediator: een neutrale partij. Op De Twamêster worden ieder jaar nieuwe mediatoren opgeleid. Dit gebeurt door middel van een basiscurriculum waarin de kinderen de kennis, vaardigheden en houding leren om op die manier conflicten op te lossen. Zo ontstaat er een cultuur waarin mediatie met behulp van leeftijdsgenoten heel gewoon is.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!