Zorg en begeleiding

Afstemming op de specifieke onderwijsbehoefte

De begeleiding wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van een leerling in het belang van een optimale ontwikkeling.

Speciale ondersteuning voor leerlingen die een aangepaste leerlijn nodig hebben.
Op de Twamêster proberen we binnen de mogelijkheden passend onderwijs te bieden. Extra begeleiding vindt plaats in of buiten de groep en wordt verzorgd door de leerkracht in samenwerking met de leerkrachtondersteuner.  

De Twamêster kan de basisondersteuning bieden

Alle scholen hebben een  School Ondersteunings Plan (SOP). Hierin is beschreven welke ondersteuning  een school wel of niet kan bieden.

Doorstroom en verlengd ontwikkeltraject

Alle leerlingen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. Om die reden gaan we zeer zorgvuldig om met de doorstroom van de leerlingen. Elk kind is anders en bij elk kind dat zich niet zo snel ontwikkelt of juist sneller ontwikkelt zal gekeken worden naar zijn of haar onderwijsbehoeften.  Als de ondersteuningsbehoeften duidelijk zijn wordt  gekeken of de school hieraan kan  beantwoorden. Als alle mogelijkheden en moeilijkheden zijn afgewogen wordt de beslissing genomen of het kind kan doorstromen of niet. Een verlengd ontwikkeltraject is  alleen wenselijk als het een positieve bijdrage levert  aan de ontwikkeling van de leerling. Er wordt  aangesloten bij wat de leerling al beheerst. De ouders worden in een vroeg stadium  (in ieder geval vanaf februari)  meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk  zal de school, op basis van het SchoolOndersteuningsPlan (zie boven), het laatste woord hebben en beslist in welke groep de leerling geplaatst zal worden. In principe stromen leerlingen  die vanaf het begin op De Twamêster hebben gezeten na groep 5 steeds door.

De intern begeleider op de Twamêster

Voor de schoolspecifieke onderwijsondersteuning is er op iedere school een intern begeleider aanwezig. Op de Twamêster is dit mevr. Herma Heise. Zij  is zeer deskundig op het gebied van  leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, onderwijsinhoud en coaching van leerkrachten.  Bij vragen omtrent speciale onderwijsbehoeften kunnen ouders bij haar terecht. 

Extra ondersteuning via Proloog

Voor de meer specialistische ondersteuning kunnen we gebruik maken van afdeling onderwijs van ons stafbureau, onder leiding van  de directeur onderwijs: Janet Weima. 
Voorbeelden zijn: Hoogbegaafdheid en de Taalklas (NT-2 leerlingen).

Klein Zorgadvies team (ZAT)

Drie keer per jaar worden op de Twamêster het zogenaamde Klein ZAT georganiseerd. Dit is een overleg  tussen de intern begeleider, peuteropvang,  kinderopvang,Jeugd Gezondheidszorg en een afgevaardigde van het Doarpenteam waarmee de school te maken heeft. Het doel is om de zorg rondom een kind zo effectief mogelijk te coördineren.

Onderwijs aan zieke leerlingen

Als ouder mag je van onze leerkrachten vragen dat zij zich voor uw zieke kind inzetten en ervoor zorgend dat het onderwijsproces niet te veel wordt verstoord. Hiertoe kan de school bij langdurige ziekte van een leerling ondersteuning  aanvragen bij de coördinator voor zieke leerlingen  Ziezon. Dit kan alleen als een kind langdurig ziek  thuis is of voor enkele weken  opgenomen is in een ziekenhuis. Een academisch ziekenhuis heeft een eigen  speciale educatieve voorziening. Consulenten van Ziezon hebben contact met  de school van het zieke kind en geven informatie  aan de leerkrachten over consequenties  die ziektes  kunnen hebben. Regelmatig komt het voor dat  een consulent, na goed overleg  met de leerkracht en intern begeleider, een deel van het onderwijsprogramma van de school  overneemt. Dit kan thuisonderwijs of onderwijs in het ziekenhuis zijn. Voor meer informatie  kunt u terecht bij de intern begeleider, of de coördinator voor langdurig zieke leerlingen bij de GGD-Fryslân. Zie ook www.ggdfryslân.nl of de website van Stichting Ziek zijn en onderwijs: www.ziezon.nl

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie