Afstemming op de specifieke onderwijsbehoefte
De begeleiding wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van een leerling in het belang van een optimale ontwikkeling.

Speciale ondersteuning voor leerlingen die een aangepaste leerlijn nodig hebben.
Op de Twamêster proberen we binnen de mogelijkheden passend onderwijs te bieden. Extra begeleiding vindt plaats in of buiten de groep en wordt verzorgd door de leerkracht in samenwerking met de leerkrachtondersteuner.  

De Twamêster kan de basisondersteuning bieden
Alle scholen hebben een  School Ondersteunings Plan (SOP). Hierin is beschreven welke ondersteuning  een school wel of niet kan bieden. Bij INFORMATIE kunt u ons SOP raadplegen.

Doorstroom en verlengd ontwikkeltraject
Alle leerlingen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. Om die reden gaan we zeer zorgvuldig om met de doorstroom van de leerlingen. Elk kind is anders en bij elk kind dat zich niet zo snel ontwikkelt of juist sneller ontwikkelt zal gekeken worden naar zijn of haar onderwijsbehoeften.  Als de ondersteuningsbehoeften duidelijk zijn wordt  gekeken of de school hieraan kan  beantwoorden. Als alle mogelijkheden en moeilijkheden zijn afgewogen wordt de beslissing genomen of het kind kan doorstromen of niet. Een verlengd ontwikkeltraject is  alleen wenselijk als het een positieve bijdrage levert  aan de ontwikkeling van de leerling. Er wordt  aangesloten bij wat de leerling al beheerst. De ouders worden in een vroeg stadium  ( in ieder geval vanaf februari)  meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk  zal de school , op basis van het SchoolOndersteuningsPlan (zie boven), het laatste woord hebben en beslist in welke groep de leerling geplaatst zal worden. In principe stromen leerlingen  die vanaf het begin op De Twamêster hebben gezeten na groep 5 steeds door.

De intern begeleider op de Twamêster
Voor de schoolspecifieke onderwijsondersteuning is er op iedere school een intern begeleider aanwezig. Op de Twamêster is dit mevr. Herma Heise. Zij  is zeer deskundig op het gebied van  leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte , onderwijsinhoud en coaching van leerkrachten.  Bij vragen omtrent speciale onderwijsbehoeften kunnen ouders bij haar terecht. 

Extra ondersteuning via het stafbureau van Stichting Proloog
Voor de  meer specialistische ondersteuning kunnen we gebruik maken van afdeling onderwijs van ons stafbureau, onder leiding van  de directeur onderwijs: dhr. Ruerd Kuiper.
Voorbeelden zijn:  Hoogbegaafdheid en de Taalklas (NT-2 leerlingen).

Klein Zorgadvies team (ZAT)
Drie keer per jaar worden op de Twamêster het zogenaamde Klein ZAT georganiseerd. Dit is een overleg  tussen de intern begeleider, peuteropvang,  kinderopvang,Jeugd Gezondheidszorg en een afgevaardigde van het Doarpenteam waarmee de school te maken heeft. Het doel is om de zorg rondom een kind zo effectief mogelijk te coördineren.

Onderwijs aan zieke leerlingen
Als ouder mag je van onze leerkrachten vragen dat zij zich voor uw zieke kind inzetten en ervoor zorgend dat het onderwijsproces niet te veel wordt verstoord. Hiertoe kan de school bij langdurige ziekte van een leerling ondersteuning  aanvragen bij de coördinator voor zieke leerlingen  Ziezon. Dit kan alleen als een kind langdurig ziek  thuis is of voor enkele weken  opgenomen is in een ziekenhuis. Een academisch ziekenhuis heeft een eigen  speciale educatieve voorziening. Consulenten van Ziezon hebben contact met  de school van het zieke kind en geven informatie  aan de leerkrachten over consequenties  die ziektes  kunnen hebben.   Regelmatig komt het voor dat  een consulent, na goed overleg  met de leerkracht en intern begeleider, een deel van het onderwijsprogramma van de school  overneemt. Dit kan thuisonderwijs of onderwijs in het ziekenhuis zijn. Voor meer informatie  kunt u terecht bij de intern begeleider, of de coördinator voor langdurig zieke leerlingen bij de GGD-Fryslân. Zie ook www.ggdfryslân.nl of de website van Stichting Ziek zijn en onderwijs: www.ziezon.nlDe jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.