Methodes

Groep 1 en 2 Totale ontwikkeling + volgsysteem Methode Onderbouwd  voor  taal, rekenen en motoriek (thematisch ingericht).
  Rekenen Extra Wereld in getallen
  Bewegingsonderwijs Nijntje gym,  Bewegingsonderwijs Stroes en van Gelder , groepsspelen binnen en buiten.
Groep 3  Taal/ lezen + taalmethode STAAL
Veilig leren lezen KIM versie
Groep 3  Rekenen  WIG 5 en Bareka (automatiseren)
Groep 4 t/m 8 Rekenen WIG 4 en
Bareka (automatiseren)
Groep 3 t/m 8 Taal  methode STAAL
Groep 4 t/m 8 (Begrijpend/ studerend lezen) Grip op lezen,  Blitz 
Groep 1 t/m 8 Begrijpend luisteren en lezen  Close reading
Groep 1 en 2 Engels My name is Tom 
Groep 3 t/m 8 Engels Take it Easy
Groep 1 t/m 8 Frysk Spoar 8
Groep 1 t/m 8 Woordenschat Met woorden in de weer
Groep 1 t/m 8 Natuur en techniek SLO doelen/ projecten
Groep 5 t/m 8 Aardrijkskunde Wereldzaken
Groep 5 t/m 8 Geschiedenis Tijdzaken
Groep 4 t/m 8 Verkeer VVN Verkeersmethode  (vanaf groep 4) 
Groep 3 t/m 8 Schrijven Pennenstreken
Groep 1 en  2 Gym en spel Nijntje gym en  
Groep 3 t/m 8 Gym en spel Stroes en van Gelder
Groep 1 t/m 8 Kunst en Cultuurlessen ondersteund door Kunstkade
Groep 1 t/m 5 Muziek door vakleerkracht
Groep 6 Gitaarles  door vakleerkracht
Groep 1 t/m 8 Levensbeschouwelijk onderwijs  Kleur op school door teamleden
Groep 4 t/m  8 Godsdienstig vormingsonderwijs Wereldgodsdiensten door de vakleerkracht


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.