Wergea
Wergea is een dorp met een gemêleerde bevolking, een hechte gemeenschap. Wergea heeft een mix van midden- en kleinbedrijf, agrariërs , forensen en opvallend veel mensen die een relatie hebben met muziek en/of theater.  De inwoners tonen veel gezamenlijke initiatieven.

Profiel, populatie en omgeving
De Twamêster is een open school met een diverse populatie. De school staat in een nieuwbouwwijk vlak bij de oude dorpskern. Rond en in Wergea is veel water te vinden. Rond de school is een plein met een (moes) tuin met een speelveld en een arena waar alle  kinderen van de school inpassen. 

Identiteit
De Twamêster is een openbare  basisonderwijs met identiteitscommissie , ontstaan na een fusie van de openbare J. H. Nieuwoldschool en de katholieke St. Martinusschool in 1996.  
Sinds die tijd zijn kinderen uit Wergea en omgeving van harte welkom onder het motto
 'Niet apart maar samen'.

Openbaar Onderwijs
De openbare Twamêster gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, in die zin dat iedere leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en hiermee een bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen, ongeacht levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid.

Levensbeschouwelijk onderwijs
Om samen te kunnen leven en elkaar te kunnen accepteren en respecteren is kennis van de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden nodig. Daarom schenken wij  aandacht aan alle (levensbeschouwelijke) verschillen in de samenleving. Alle kinderen op De Twamêster volgen samen hetzelfde levensbeschouwelijke onderwijs volgens de methode 'Kleur op school' dat begeleid wordt door de eigen groepsleerkracht.

GVO (godsdienstig vormingsonderwijs):  vijf wereldreligies
Naast de LEVO-lessen worden in de groepen 4 t/m 8 iedere week GVO-lessen aangeboden, verzorgd door ds. Alice Buizer  (via  Centrum voor levensbeschouwing) . Zij  draagt  verdiepende kennis over  van de vijf wereldreligies aan de hand van verhalen , materialen, gastsprekers en excursies.

De identiteitscommissie (zie ouders / identiteitscommissie)
  Voor vragen kunt u terecht bij  ic@detwamester.nl

Openbaar onderwijs van en voor de hele samenleving: waar verhalen samenkomen!

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.