Leren op de Twamêster

Goed onderwijs, verzorgd door professionele leerkrachten aan de hand van een breed aanbod en een inspirerende leeromgeving. 

Differentiatie en afstemming

De kinderen zitten zoveel mogelijk bij hun leeftijdsgenootjes in de groep maar hun aanbod is niet altijd hetzelfde. Dit wordt daar waar nodig afgestemd op wat een kind (al )kan of nog extra moet leren.  De extra handen in de klas door de inzet van leerkrachtondersteuners en studenten  geven de leerkrachten de ruimte om kinderen in de groep extra te kunnen ondersteunen. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen  is er een dagdeel een gespecialiseerde leerkracht beschikbaar die  inspeelt op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen (zie pagina meer- en hoogbegaafdheid) . Ook voor kinderen met dyslexie  heeft De Twamêster een  goed aanbod (zie pagina dyslexie).

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw 

De  Twamêster verzorgt  in de onderbouw (groep 1 en 2) ontwikkelingsgericht onderwijs. Wanneer u binnenkomt ziet u een uitdagende en inspirerende leeromgeving die uitnodigt tot spelend leren. De leerkrachten bieden het ontwikkelingsmateriaal doelgericht aan en volgen de leerlingen in hun ontwikkeling aan de hand van de methode 'Onderbouwd'.  

Hoofd, hart en handen

Omdat kinderen op verschillende wijze leren en verschillende interesses hebben, willen wij kinderen hun talent laten ontdekken aan de hand van een inspirerend 21eeeuws aanbod voor hoofd, hart en handen in een stimulerende omgeving.

Breed aanbod voor hoofd: 
Nederlandse taal, Fries en Engels vanaf groep 1 met eindexamen  Fries en Engels in groep 8, rekenen, projecten natuur, techniek & onderzoekend leren,  zaakvakken, sociale vaardigheden, communicatie, specifiek aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid/ topics  en denkspelen (extra formatie voor specialist) en een eigen uitgebreide bibliotheek in samenwerking met Dbieb (leesconsulent).

Breed aanbod voor hart:
Sociale processen (Vreedzame school), Levensbeschouwelijk onderwijs, (LEVO), Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO) , communicatie, cultuur, talen, lezen, creativiteit,  tuinieren, muziek (gitaar, drum en blaasinstrumenten bespelen), sport en projecten.

Breed aanbod voor handen/ lichaam:
Het leerproces met hun handen/ lichaam ondersteunen door uit te voeren, creëren door te doen. Werken met ontwikkelingsmateriaal, oefenen met (ondersteunende materialen) bij rekenen, werken in de tuin, handvaardigheid, tekenen, sport ( en clinics in samenwerking met lokale sportverenigingen)  technieken en technisch schrijven.

GVO 
Het Godsdienstig Vormingsonderwijs wordt op  donderdagverzorgd door ds. A. Buizer. Zij geeft les aan de groepen 4 t/m 8. Haar lessen richten zich op kennis en verdieping van de vijf wereldreligies aan de hand van verhalen, materialen, gastsprekers en excursies.

Cultuur
Op woensdag is de cultuurcoach van Kunstkade aanwezig. Juf Janneke verzorgt van groep 1 t/m 8 drama en creatieve lessen,  ondersteunt leerkrachten bij excursies  en  schrijft samen met groep 8 de musical van groep 8 en regisseert deze.

Lezen en de schoolbibliotheek
Regelmatig is de leesconsulent aanwezig. Zij zorgt dat de bibliotheek op orde is en neemt boeken en teksten mee die aansluiten bij de thema's van De Twamêster.  De kinderen worden veelvuldig voorgelezen  uit inspirerende boeken en mogen dagelijks gebruikmaken van de bibliotheek, ook om boeken mee te nemen naar huis. 

Taakgericht en doelgericht werken om  betrokkenheid en verantwoordelijkheid te bevorderen
Zelf doelen stellen, werk plannen, nakijken en  beoordelen. In de kleuterafdeling wordt er gewerkt met een taakbord. Vanaf groep 3 werken de leerlingen met een taakbrief met dag- en weektaken. De leerkracht bespreekt met de leerling de gestelde doelen, voert coachingsgesprekken uit en evalueert met de leerling.

Doorzetten 
Wij stimuleren en motiveren onze leerlingen zorg te dragen voor optimale prestaties. Alles eruit te halen wat erin zit, de dag of weektaak afmaken en netjes werk afleveren: verantwoordelijk zijn voor jezelf, de andere en de omgeving.  Daar waar het moet individueel, daar waar het een meerwaarde heeft, in samenwerking met anderen.

Samenwerken
Onze leerlingen zullen in de toekomst goed  moeten kunnen samenwerken. Hier willen wij hen op voorbereiden. Veilig samenwerken is samen op basis van respect voor elkaar, een opdrachtuitvoeren onder bepaalde voorwaarden en met in achtneming van gestelde regels en afspraken.

Extra handen en ogen door inzet onderwijsassistent
In de bovenbouwgroepen geeft juf Femke extra ondersteuing als onderwijsassistent. Hieronder zijn er meer handen en ogen in de groep, maar kunnen de kinderen ook regelmatig in 'eigen' leeftijdsgroepen uiteen  voor instructie en meer individuele begeleiding en ondersteuning.

ICT inzet
In de groepen 1 t/m 8 wordt de I-pad ingezet  om te oefenen. Door de inzet van de nieuwe methode STAAL voor het taalonderwijs wordt de device minder gebruikt omdat er meer geschreven moet worden.  

Sport en beweging
De Twamêster stimuleert een gezonde leefwijze en actief bewegen en biedt naast de reguliere gymuren in de sportzaal veel ruimte rond de school waar in de pauzes en na schooltijd de kinderen fysiek actief kunnen zijn. 
Daarnaast biedt de school de kinderen gastlessen kaatsen, tennissen en na schooltijd  de mogelijkheden om aan verschillende sporttoernooien deel te nemen.

Motoriek/ schrijven
De Twamêster vindt de ontwikkeling van de fijne motoriek  belangrijk  en is dus ook kritisch op  de keuze  en de inzet van het schrijfmateriaal. Bij de kleuters  wordt tekenmaterialen van verschillende diktes aangeboden. In groep 3 is het belangrijk dat ze met een potlood schrijven waar ze goed grip op hebben ( rond of driepunt). Na  het aanleren van de hoofdletters , zo halverwege groep 4 wordt voor  vulpen  met ronde grip gebruikt.  Wanneer de kinderen een eigen handschrift gaan oefenen wordt de frixionpen ingezet. Hiermee kunnen de kinderen ook foutjes uitgummen.  Voor linkshandige leerlingen wordt de frixionpen direct ingezet, ter voorkoming van vlekken.
 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie