Leven op de Twamêster

Het leven op De Twamêster

Wij bieden  onze leerlingen een duidelijke positieve, respectvolle omgang  en een gezond leefklimaat. Hiermee willen we  een veilige en vertrouwde omgeving realiseren waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast werkt De Twamêster duurzaam aan sociale competenties en democratisch burgerschap. Daarvoor worden schoolbreed de methodes De Vreedzame school en Groepsgeluk ingezet (zie ook pagina Vreedzame school en de module leerlingen/ leerlingenraad, jeugd-conciërges, mediatoren en tuingroep).

Stimuleren van gezonde voeding

In de pauze eten de leerlingen fruit of een gezonde boterham en drinken water. Ze  nemen een eigen beker mee  maar mogen natuurlijk  ook zelf een flesje  water meenemen.

Traktaties

De Twamêster vraagt de ouders om bij een verjaardag gezond te trakteren, dit geldt ook voor de leerkrachten.

Schoenen uit

De  Twamêster wil een schone en gezonde school zijn. De kinderen mogen buiten naar hartenlust spelen en vies worden, maar binnen houden we het schoon. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 doen daarom de schoenen uit en hun sloffen of crocs aan. Aangezien de school voorzien is van vloerverwarming is  dit van september/ oktober tot en met april geen probleem.  De kleuters houden hun schoenen aan.  Op sokken is niet toegestaan omdat de kans op uitglijden dan aanwezig kan zijn.

Afval en duurzaamheid

We willen het afval beperken en dringen bij ouders erop aan dat ze  hun kinderen zo weinig mogelijk wegwerpverpakking meegeven naar school.  Het afval wordt gescheiden ingezameld en afgegeven. De jeugdraad heeft vorig jaar de actie: 'Plastic de school uit' georganiseerd.
Het dak van de school is voorzien van zonnepanelen. en voorziet zichzelf volledig van eigen energie. 

Rookvrije school

De Twamêster heeft het predicaat 'Rookvrije school'. Dit betekent dat er rond de school niet gerookt mag worden.

Mobiele telefoons

Gebruik van mobiele telefoons door kinderen is op De Twamêster niet toegestaan.  Dit betekent dat mobiele telefoons niet mee naar school mogen worden genomen. Ook niet tijdens  schoolreisjes of andere activiteiten vanuit school. Kinderen zijn via school of leerkracht bereikbaar en kunnen vanuit school bellen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen ouders/ verzorgers toestemming voor ontheffing aanvragen bij de directie.

Bedrijfshulpverlening

Een aantal teamleden van De Twamêster is bevoegd om bijzondere hulp te verlenen indien noodzakelijk is.

Noodgevallen

Wij hebben van alle ouders meerdere telefoonnummers i.v.m. noodgevallen. Bij ongevallen en/of ziekte proberen we altijd zo spoedig mogelijk één van deze nummers te bereiken. Bij noodgevallen ondernemen we zelf actie door arts en/ of spoedeisende hulp te bellen of te bezoeken.

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie